VAHINI'S
INHOUD
BABABOOKS 

 
 


18. De 21ste eeuw

HET LEVEN VAN SATHYA SAI BABA

 

 

De toekomst is voor de mens in nevelen gehuld, maar Sai Baba zegt nadrukkelijk dat ons een schitterende toekomst wacht. In de komende twintig jaar zullen er grote veranderingen ten goede plaatsvinden en na de dood van zijn huidige lichaam zal hij in dit tijdperk nog eenmaal terugkeren op aarde. Zijn huidige lichaam zal 95 jaar worden, maar het zal niet oud of zwak worden. Het zal jong blijven en Baba zal doorgaan met zijn taak.
Zijn boodschap zal in een langzaam en geleidelijk proces over de gehele wereld bekend worden. Hij houdt hiervoor zijn eigen tempo aan, ondanks het feit dat de devotees graag zouden zien dat hij er haast mee zou maken. Het is voor de meesten moeilijk om zijn boodschap te begrijpen en daarom moet de verspreiding geleidelijk gebeuren. Maar niets en niemand kan het werk waarvoor hij gekomen is, stoppen of hinderen of vertragen. Nog onlangs zei hij tegen zijn studenten: 'Wanneer een vliegtuig op het punt staat om op te stijgen, moet het eerst naar de startbaan. Wanneer het de startbaan bereikt, moet het een hele slag draaien om in de richting te komen staan waarin het moet opstijgen. Het vliegtuig maakt deze draai langzaam. Nadat het vliegtuig helemaal gedraaid is, krijgt het een teken van de verkeerstoren en begint het snelheid te maken om op te stijgen. Wanneer het voertuig dan voldoende snelheid heeft, verlaat het tenslotte de grond.'

Die grote veranderingen die Sai Baba aankondigt voor de eerste twintig jaren van de nieuwe eeuw, lijken al begonnen te zijn. Wereldwijd vinden er ontwikkelingen plaats op sociaal, economisch, politiek en vooral spiritueel terrein, die terug te voeren zijn op het langzaam maar zeker bekend worden van Sai Baba's boodschap van liefde.
Blijkens de navolgende voorbeelden zijn er ook rond Baba's ashrams in de eerste jaren van deze eeuw reeds een aantal bijzondere projecten totstandgekomen.
Zo werd er in januari 2001 een tweede Super Speciality Hospital geopend. Het staat in Whitefield en het heeft 333 bedden en twaalf operatiekamers. Bovendien is er een opleiding voor verpleegkunde aan verbonden. Net als alle andere projecten is het betaald uit giften van devotees. Kort daarvoor werd er in Puttaparthi een instituut voor muziekopvoeding geopend, gebouwd in de vorm van verschillende muziekinstrumenten. In een toespraak zei Baba onder meer: 'Al die vakken zoals natuurkunde, plantkunde en scheikunde dragen er slechts toe bij dat men in zijn levensonderhoud kan voorzien. Geen daarvan kan het hart van de mens zů raken als muziek dat kan. Zelfs God wordt door muziek aangetrokken. (...) Dus wilde ik hier een muziekacademie starten.' Vrijwel tegelijkertijd werd er eveneens in Puttaparthi een nieuw museum geopend, het Chaitanya Jyoti - hetgeen 'licht van hoger bewustzijn' betekent. In de bouwstijl van dit zeven verdiepingen hoge gebouw zijn Oosterse en Westerse invloeden samengebracht. Opvallend is hierin het vooraanzicht dat de vorm heeft van een Chinese pagode. Het museum richt zich middels tentoonstellingen op het leven en de leringen van Sai Baba, alsmede op de wereldwijde activiteiten van de organisatie.

Maar er zijn meer ontwikkelingen en die lijken te wijzen op een te verwachten sterke groei in de belangstelling voor Sai Baba! Om ervoor te zorgen dat men de ashram zonder enig ongemak kan bereiken, heeft de regering een groot spoorwegstation laten bouwen in Puttaparthi. Het kwam gereed in november 2000 en het draagt de naam Sri Sathya Sai Prashanthi Nilayam. Het is voorzien van vele faciliteiten zoals een restaurant, een wachtruimte, rolstoelen en zelfs een kamer met twee rustbedden voor gehandicapten. Dankzij dit nieuwe station rijden er nu treinen die Penukonda, Dharmavaram en Puttaparthi met elkaar verbinden.
Een maand later werd de officiŽle website van Prasanthi Nilayam op internet geopend (december 2000) (
20). Overal ter wereld kan men nu vanuit de huiskamer informatie opvragen over het leven en de leringen van Sai Baba, over de wereldwijde organisatie, over seva-projecten enzovoort. Baba's meest recente toespraken zijn erop te vinden, men kan Baba bhajans horen zingen en er staat een grote verscheidenheid aan foto's van hem op.
En op Baba's verjaardag in 2001 kwam er een nieuwe radiozender in de lucht: Radio Sai Global Harmony [
*], een radiokanaal voor het uitzenden van Baba's boodschap van liefde en mededogen over de gehele wereld. Deze zender was begin 2002 alleen nog te ontvangen in West-AziŽ, maar het is de bedoeling dat daar snel verandering in komt. Hij werkt met digitale uitzendingen via satellieten en dat betekent dat er zelfs in de jungle van Afrika een perfecte ontvangst zal zijn. Er zijn reeds twee satellieten in de ruimte, maar voor wereldwijde ontvangst moet er nog een bij komen. De zender is 24 uur per dag, zeven dagen per week, in de lucht en zendt momenteel voornamelijk toespraken van Baba en muziek uit. Te zijner tijd zal dit worden uitgebreid met lezingen, interviews en speciale programma's. Er is nog veel werk te verzetten, maar in de toekomst zullen de inwoners van alle landen ter wereld Baba's toespraken in hun eigen taal kunnen horen.

Reeds in 1947, toen hij pas twintig jaar oud was, voorspelde Baba dat er in de toekomst miljoenen mensen naar de ashram zouden komen. Velen beschouwden zijn woorden toen als grootspraak, maar deze en vele andere voorspellingen zijn inmiddels uitgekomen. Zal de gouden toekomst die hij voorspelt, ooit werkelijkheid worden? Er zullen wel altijd mensen blijven bestaan die weigeren Baba's woorden te geloven, maar gezien de vorengenoemde ontwikkelingen mogen wij aannemen dat dat er steeds minder zullen worden.
Een probleem hierbij is dat er zoveel voorspellingen worden gedaan, bijvoorbeeld door astrologen en palmbladlezers, en weinige van dergelijke voorspellingen komen uit.
Zo veroorzaakten astrologen uit Oost en West indertijd paniek naar aanleiding van de voorspelde samenstand van acht planeten tussen 2 en 5 februari 1962.
Bekende waarzeggers uit vele landen voorspelden opstanden, rassenonlusten, politieke omwentelingen, hongersnoden en nog veel meer. De Illustrated Weekly of India citeerde een Mexicaanse astroloog die had geschreven: 'Het kan bijzonder gevaarlijk zijn om in die eerste dagen van februari te reizen, zowel per vliegtuig als per boot, en op sommige plaatsen kan het zelfs gevaarlijk zijn om binnenshuis te slapen.'
Een Indiase astroloog met een uitgebreide Amerikaanse klantenkring schreef: 'Er zal een zeer zware aardbeving plaatsvinden en er zullen ernstige koudegolven ontstaan als gevolg van de samenstand van februari '62.'
Uit angst voor deze voorspellingen kwamen velen naar de ashram. Tijdens een toespraak zei Baba hierover: 'Velen raden jullie aan de genade van de goden te verwerven opdat zij jullie mogen behoeden voor onheil. Velen zamelen geld in om rituelen uit te voeren die de branden en de gewelddadigheden die zijn voorspeld, kunnen afwenden. Ik maak geen bezwaar tegen gebed of tegen de rituelen, want deze zijn op zichzelf goed, los van het planetaire verschijnsel. Maar laat je geen angst aanpraten. Er zal geen aardschok plaatsvinden en geen wervelstorm ontstaan, noch zullen er stortregens komen die leiden tot overstromingen; er zal geen schade worden toegebracht aan de aarde of het uitspansel! De enige ramp die zal plaatsvinden, is de verbeurdverklaring van de waarborgsom van een aantal verslagen kandidaten die in die maand meedoen aan de algemene verkiezingen!'
Deze woorden gaven velen moed en brachten sommigen ertoe weer andere astrologen te gaan geloven zoals de bekende A.N. Chandra, die schreef: 'Deze unieke samenstand kan zelfs wijzen op de komst van een groot religieus leider, die troost zal brengen aan de in nood verkerende en gekwelde mensheid in deze moderne wereld.' Of een astroloog uit Zuid-Afrika die schreef: 'De stand van de planeten kan wijzen op de komst van de nieuwe wereldleraar en wel ůf op zijn geboorte ůf op de aanvang van zijn taak.'
Sai Baba zegt dat wij blind geloof in horoscopen en voorspellingen van astrologen en palmbladlezers moeten loslaten en moeten vertrouwen op onszelf!

Ook wordt er soms met grote stelligheid beweerd dat Baba rampen zou hebben voorspeld. Zo circuleerden er eind 1990, begin 1991 in veel landen lijsten met rampen - rampen die door Baba zouden zijn voorspeld. In die lijsten was te lezen dat hij had verklaard dat er zeer binnenkort grote overstromingen zouden plaatshebben en dat grote gebieden onder water zouden komen te staan, en ook vele andere rampen zouden een groot aantal landen treffen. Tijdens een toespraak die hij hield op 13 februari 1991, zei Sai Baba: 'Dergelijke gedachten zijn nooit bij Swami opgekomen en zullen ook nooit bij hem opkomen. Het zijn de fantasieŽn van mensen die niets beters te doen hebben. (...) Devotees moeten dergelijke verhalen absoluut niet geloven, noch moeten zij er ruchtbaarheid aan geven door ze verder te vertellen. Jullie moeten niet luisteren naar zulke belachelijke geruchten. Het is een teken van zwakheid wanneer je naar dergelijke verhalen luistert of erover praat.'
Van tijd tot tijd, zegt Baba, kunnen er hier en daar op aarde ongelukken gebeuren, maar de wereld wordt niet werkelijk bedreigd door een wereldoorlog of een andere ramp. Wel zullen er kleinere oorlogen en schermutselingen zijn; daar is in de huidige situatie niets aan te doen.
Baba's voorspellingen hebben geen betrekking op rampen en zijn voorspellingen zullen uitkomen. En hij voorspelt dat Sanathana Dharma - de tijdloze geestelijke wet, die leert dat het de eeuwige plicht is van ieder levend wezen om God te dienen - in de gehele wereld in al zijn glorie zal worden hersteld opdat de wereld vrede en voorspoed zal kennen. Dat is de taak waarvoor hij gekomen is. 'Binnen hele korte tijd zullen alle volkeren van de wereld verenigd worden. Er is een groot aantal landen als Amerika, Rusland, Japan, China, Pakistan, India enzovoort die als aparte eenheid bestaan. Er zal spoedig overeenstemming komen tussen al deze landen. Zelfs degenen die wij als onverzoenlijke tegenstanders beschouwen, zullen onze naaste bondgenoten worden. (...) Binnenkort zullen jullie allemaal getuige zijn van de waarheid van de uitdrukking "Broederschap der mensen, vaderschap van God", het motto van de eenheid van de mensheid.'

Tijdens de Eerste Wereld Conferentie van Sathya Sai Organisaties in mei 1968 zei hij in een van zijn toespraken het volgende. 'Ik heb besloten om de bewoners van de wereld te hullen in de koesterende zorg van universele liefde zoals beschreven is in de veda's. Want de wereld is mijn woning en de continenten zijn de kamers daarin. Ik ben gekomen om een gouden hoofdstuk te schrijven in de geschiedenis van de mensheid, waarin de leugen zal ontbreken, waarheid zal zegevieren en deugd zal regeren. Karakter zal dan kracht schenken, en niet kennis of vindingrijkheid of rijkdom. Wijsheid zal op de troon worden geplaatst in de Raden der Volkeren.
Laat je niet misleiden. Het is niet mijn bedoeling de mensen met stomheid te slaan door het tentoonspreiden van wonderbaarlijke krachten! Ik ben gekomen om de weldaad van gelukzaligheid, de zegen van geluk te schenken als de beloning voor waarachtig spiritueel streven en om de mensheid te leiden naar vrijheid, licht en liefde.'

Enerzijds, zegt Sai Baba, is het een belangrijke taak voor de Saidevotees om een instrument te zijn voor de bevrijding van de mens uit zijn onwetendheid, maar anderzijds kan iedereen, ongeacht zijn woonplaats, zijn positie en zijn geloof, hiervoor een instrument zijn. Het menselijk leven zal namelijk niet omgevormd worden alleen maar op grond van wat politieke veranderingen of omdat er enige sociale, economische of wetenschappelijke en technologische veranderingen komen. Pas wanneer er diepgaande geestelijke en spirituele veranderingen in elk individu hebben plaatsgevonden, zal er in de mensheid een fundamentele omvorming totstandkomen. Baba zegt nadrukkelijk dat de verandering uit het hart moet komen; zij kan niet van buitenaf worden opgelegd. De omvorming van de mens is de grondslag voor de omvorming van de wereld. Laat ego, hebzucht en wedijver los en raak ervan doordrongen dat allen ťťn zijn. Wanneer onze gedachten, woorden en daden verzadigd zijn van Baba's boodschap, dan zal deze zich zonder moeite en doeltreffend verspreiden en het aangezicht van de wereld zal erdoor worden veranderd.

Als het Poornachandra Auditorium te klein is om alle aanwezige devotees te bevatten, worden bijeenkomsten momenteel gehouden in de open lucht van het Hillview Stadium.
'Naarmate de tijd verstrijkt, zullen zelfs zij die nu niet in staat zijn de waarheid van Swami te herkennen, mij met tranen van berouw moeten naderen en mij moeten ervaren.' Wat zal zo'n toenemende stroom bezoekers voor gevolgen hebben?
'lk zal afstand moeten doen van het reizen per auto en zelfs per viiegtuig wanneer ik van plaats naar plaats ga, want de mensenmassa die eromheen dringt, zal te groot zijn. Ik zal mij langs de hemel moeten verplaatsen. Ja, ook dat zal gebeuren, geloof mij.'
 

Maar de 21ste eeuw zal nog meer brengen.
Enkele jaren na de dood van Baba's huidige Iichaam zal hij voor de derde en voorlopig laatste maal op aarde verschijnen. Hij heeft gezegd drie belichamingen nodig te hebben om de taak te vervullen die hij voor dit tijdperk op zich genomen heeft. Als Shirdi Sai Baba heeft hij de grondslag gelegd; als Sathya Sai Baba zorgt hij voor de verdere uitbouw, en als Prema Sai Baba - want dat zal de naam zijn die hij dan aanneemt - zal hij de taak voltooien. Prema betekent 'goddelijke liefde'.
Shirdi Sai legde de basis voor harmonie op aarde en gaf de mensheid de boodschap dat werk plicht is. Sathya Sai's huidige missie is het om de mensen ervan bewust te maken dat zij elkaar zouden moeten respecteren, liefhebben en helpen, ongeacht kaste, kleur of geloof, aangezien God in iedereen aanwezig is. Zo kan ieder werk een daad van aanbidding worden. Tenslotte zal Prema Sai de boodschap verkondigen dat God niet alleen in iedereen aanwezig is, maar dat iedereen zelf God is. Dat zal de uiteindelijke wijsheid zijn die ieder mens in staat zal stellen om op te klimmen tot goddelijkheid.
De volgende keer zal hij geboren worden in Gunaparthi, een dorp aan de oever van de Tungabhadra-rivier in het Mandya-district van de deelstaat Karnataka. Dit dorp Iigt tussen de grote steden Bangalore en Mysore. Hij zal daar in een harmonisch en devoot gezin opgroeien en net als in het huidige lichaam zal hij geleidelijk zijn identiteit onthullen.
Natuurlijk zijn de devotees nu reeds erg benieuwd hoe hij er dan zal uitzien, maar daarover wil Baba nog niet teveel zeggen, omdat het niet de bedoeling is dat hij te vroeg zal worden herkend als Prema Sai Baba.
Niettemin heeft Sathya Sai zo nu en dan reeds iets van zijn toekomstige identiteit onthuld. De belangrijkste onthulling betrof een ring die hij heeft gemaakt voor John Hislop.
Baba heeft in de loop der jaren verscheidene malen een ring voor hem gematerialiseerd. Op een gegeven moment raakte de steen met het portret van Baba los uit de ring die hij droeg. Vanaf die tijd droeg hij deze ring meestal aan een kettinkje om zijn hals.
Op een avond in 1978 zat Baba samen met Hislop, diens echtgenote, enkele andere devotees en een grote groep studenten op de veranda van zijn huis in Brindavan. Baba keek naar Hislop en zei: 'Wat is dat voor bobbel onder je overhemd, Hislop?'
Deze trok het kettinkje onmiddellijk tevoorschijn en zei: 'Het is mijn ring, Swamiji. Weer kapot.'
'Geef hem aan mij', zei Baba en Hislop gaf onmiddellijk gehoor aan dat verzoek. Baba bekeek de ring en zei: 'Deze stenen deugen niet.' En hij gooide de ring weer naar Hislop. Daarna blies hij op zijn lege duim en wijsvinger en er verscheen een massief gouden ring met een portret van zichzelf, die hij vervolgens aan Hislop gaf.
De volgende morgen hadden de studenten zich, zoals gebruikelijk, verzameld op de oprijlaan die bij Baba's huis uitkomt om hem te begroeten zodra hij naar buiten zou komen. Ook Hislop bevond zich onder de aanwezigen. Direct toen Baba naar buiten kwam, vormden zij een kring om hem heen, alsof zij reeds voelden dat er iets bijzonders stond te gebeuren. Baba richtte zich tot Hislop en zei: 'Geef mij de ring, Hislop.'
Vervolgens bekeek hij de ring aandachtig en sprak: 'Wat wil je, een afbeelding van Swami of een afbeelding van Prema Sai?'
Hislop was met stomheid geslagen. Een afbeelding van Prema Sai? Die had hij nog nooit gezien! Maar hoe kon hij tegen Baba zeggen dat hij liever een portret van Prema Sai had dan van hem? Terwijl hij met zijn mond vol tanden stond, ging Baba de kring rond en liet iedereen de massief gouden ring zien. Weer bij Hislop gekomen, zei hij nogmaals: 'En, Hislop, wat zal het zijn? Swami of Prema Sai?'
Hislop hield zielsveel van Baba en dus kon hij nog steeds geen antwoord geven op deze simpele vraag. Maar hij bedacht een oplossing en zei: 'Laat het uw wil zijn, Swamiji.'
'Heel goed,' zei Baba. 'Laat het dan Prema Sai zijn. Je hebt Swamiji al.'
De jongens verdrongen zich om Baba heen en Hislop had het alleen aan zijn lengte te danken dat hij nog iets kon zien van wat er verder gebeurde.
Baba nam de ring, verborg hem in de palm van zijn hand, blies driemaal door duim en wijsvinger, opende zijn hand en daar was Prema Sai! De ring zelf was zilverkleurig, gemaakt uit de legering van vijf metalen die zo karakteristiek is voor India. De steen was een bruinachtige camee, hoogglanzend, uitgesneden in profiel. De afbeelding toonde Baba's volgende belichaming zoals die zal zijn op volwassen leeftijd: een rustig, vredig voorkomen, een tamelijk lange neus, haar tot op de schouders, met snor en baard. Het hoofd ontsprong uit een lotusbloem. Baba zei: 'Hij verkeert nu nog in het proces van ontstaan. Daarom kan ik niet meer van hem laten zien. Dit is de eerste keer dat hij aan de wereld wordt getoond.'
Hij overhandigde de ring aan Hislop, die er gefascineerd naar staarde. De jongens waren erg opgewonden en sommigen kwamen reeds aanrennen met hun fotocamera. Hislop verborg de ring in zijn hand en vroeg: 'Swami, mogen er foto's van deze afbeelding gemaakt worden?'
'Nee,' antwoordde hij, 'geen foto's.'
Wat Hislop op dat moment nog niet wist, maar wat hij na verloop van een jaar of twee zou ontdekken, is dat de afbeelding van Prema Sai zou gaan draaien. Heel langzaam verandert de afbeelding van en profil naar en face. Alleen Baba weet hoe de ring er in de toekomst zal uitzien en of het draaien zal doorgaan tot het portret geheel en face is en wanneer dat dan zal zijn. De devotees zullen moeten afwachten wat de toekomst zal brengen, al heeft Baba wel reeds een tipje van de sluier opgelicht.
Wanneer God op aarde komt als Prema Sai, hoe zal de situatie dan zijn?
Dan zal de wereld vol vrede zijn. Dat is de betekenis van de naam Prema Sai. Er zal overal liefde zijn - liefde, liefde, overal liefde ...'


 


' Kom tot mij Heer '


'Kom tot mij Heer kom toch snel tot mij oh Heer
Kom in mijn hart en vul mij met liefde
Oh Sai Baba geef mij kracht en inzicht
Leid mij door de donk're nacht naar jouw licht
Jij bent de bron van alle vreugde en het eind van alle pijn en verdriet
Kom Baba neem mij met Je mee'

 

Radio Sai Global Harmony

  |  


 
 
 


 
 


VAHINI'S
INHOUD
BABABOOKS