Shirdi Sai Baba, de eerste incarnatie
van de Sai Avatr

 

Sathya Sai Baba is de tweede van drie incarnaties van de Sai Avatr. De eerste was Shirdi Sai Baba (1836-1918), die zijn sterfelijk lichaam in 1918 verliet, nadat hij zijn leven lang de eenheid van God en de broederschap van de mensen had voorgeleefd en onderwezen; hij deed dat met name onder de hindoe- en moslim-gemeenschappen in Centraal India, die hem beide als n van hen beschouwden.

Sathyanarayana Raju, zoals Sai Baba werd genoemd, werd  op 23 november 1926 [om 6:36 uur 's morgens] geboren in het kleine afgelegen dorp Puttaparthi in Zuid-India, ongeveer 160 km ten noorden van Bangalore. Daar is nu een s'ram ontstaan, genaamd Prasanthi Nilayam, wat betekent 'Oord van de Opperste Vrede'. In Whitefield, ongeveer 25 kilometer van Bangalore, heeft Baba ook een s'ram waar hij regelmatig vertoeft. De naam van deze s'ram is Brindavan (vernoemd naar Vrindvana, het dorp Vrindvana in het Mathur District van Uttar Pradesh, India, waar Krishna vijfduizend jaar geleden verscheen).

Het middelpunt van de activiteiten aldaar is S'r Sathya Sai Baba zelf, die vanaf zijn prille jeugd door Zijn unieke, persoonlijke aanwezigheid grote aantallen mensen tot zich heeft getrokken. Hij kan slechts omschreven worden als de belichaming van zuivere, onzelfzuchtige liefde, van volmaakte vrede en gelukzaligheid, de essentie van alle goedheid. In hem worden alle edele, menselijke kwaliteiten zichtbaar en hij verenigt alle goddelijke eigenschappen in zich die kenmerkend zijn voor de Avatra.

Hij kwam in de wereld met de hoogste kennis, wijsheid, macht en bovenzinnelijke liefde. Het was niet nodig voor Hem Zich disciplines eigen te maken of beperkingen te ondergaan, zoals dat het geval is bij zelfgerealiseerde heiligen, om Zijn goddelijkheid te verwerven. Hoewel Sai Baba naar school ging tot aan Zijn dertiende levensjaar, bezit Hij meesterschap over de Geschriften, over alle wetenschappen, kunstwetenschappen, talen - Hij is meester over alle velden van studie. 

Voor een goed overzicht van Sai Baba's Lleven, zie Narayana Kasturi's biografie over Hem getiteld:  'Sathyam, Sivam Sundaram'; ook beschikbaar als een download en Kasturi's poem op deze site.

Sathya Sai Baba is de Avatr van dit tijdperk. Avatr betekent: Belichaming van God op aarde. Als wereldleraar is Hij opnieuw gekomen om de mensen in deze kritieke tijd [Kali Yuga] te leiden en op het rechte pad te brengen. Zelf zegt hij:

"Ik heb als taak de mensheid te begeleiden in haar ontwikkeling en alle mensen te verzekeren van een bestaan vol gelukzaligheid. Ik heb de belofte gedaan dat ik allen die zinloos ronddolen, naar goedheid zal terugvoeren en hen zal redden." - Sathya Sai Baba

De natuur gehoorzaamt Zijn wil. Hij beschikt over alle kennis. Hij kent verleden, heden en toekomst van iedereen. In Zijn leringen geeft Sai Baba ruimte aan alle geloven. Hij benadrukt telkens weer dat goddelijkheid eenheid betekent. In Zijn persoonlijke stijl en expressie vertoont Baba een majesteitelijke gratie en tegelijkertijd een verrukkelijke blijheid.

Temidden van de vele toegewijden die hem omringen, leidt Hij een eenvoudig, bescheiden leven, volledig gewijd aan liefdevolle dienstbaarheid. Niet beperkt tot alleen het fysieke bestaan, werkt Hij op alle niveaus: het grofstoffelijke en het fijnstoffelijke. Hij doet dat zowel in de fysieke vorm als door middel van visioenen, dromen en innerlijke ervaringen. Als goddelijke leraar, die de spirituele ontwikkeling van Zijn toegewijden leidt, inspireert Hij van binnenuit en regelt van buitenaf. Hij verlicht het hart, transformeert de geest en openbaart de grootste van alle schatten... het onsterfelijke tm, de goddelijke vonk in de mens.

Sai Baba zegt dat Hij tot in de 21ste eeuw in de huidige Sathya Sai hoedanigheid zal blijven en 96 jaar zal worden. Daarna zal Sai Baba in een derde en laatste incarnatie opnieuw worden geboren als Prema Sai Baba (2030-2126), die de in het midden van de 19de eeuw begonnen Avatr-missie zal voltooien.

 


Sri Ganesha Sai Ganesha Text
Meer over Prema Sai

 

Sai Baba heeft in Zuid India twee s'rams, in Puttaparthi en Whitefield, waar jaarlijks honderd-duizenden mensen uit alle delen van de wereld samenkomen om Zijn liefde te ervaren en Zijn zegen te ontvangen. Hij is echter niet op aarde gekomen om een nieuwe religie of sekte te stichten. In tegendeel, Hij benadrukt de eenheid van alle religies. Hierover zegt Hij:

"Ik ben gekomen om jullie te vertellen over dit Universele Eenheidsgeloof, dit Innerlijke Zelf-principe, dit Pad van Liefde. Alle godsdiensten onderwijzen een basis-discipline: het uit de geest verwijderen van de smetten van egosme en van het najagen van laag bij de grondse genoegens. Elke godsdienst leert de mens zijn wezen te vullen met de glorie van God en kleinzielige verwaandheid uit te bannen. Wees ervan overtuigd dat alle harten bewoond worden door een en dezelfde God; men kan hem het beste aanbidden door middel van Liefde. Ontwikkel de innerlijke houding dat mensen van elk geloof en overal ter wereld n zijn. Dat is de Boodschap van Liefde die ik breng." - Sathya Sai Baba -

Als leraar leidt Hij de spirituele ontwikkeling van hen die zich tot hem wenden - inmiddels zijn dat wereldwijd meer dan honderd miljoen mensen - en inspireert Hij mensen zowel innerlijk als uiterlijk. Zo heeft Hij in India tal van scholen en universiteiten opgericht, waar het onderwijs geheel gratis is. Ook heeft Hij in verschillende plaatsen ziekenhuizen gebouwd waar iedereen gratis medische verzorging krijgt. In Puttaparthi staat n van de modernste ziekenhuizen ter wereld op het gebied van hart- en niertransplantaties en ook hier is elke behandeling volledig kosteloos.

De naam Sathya Sai Baba is veelbetekenend. Sai betekent: Goddelijke Moeder, Baba: vereerde Vader en Sathya: Waarheid. Zijn missie is dan ook: Waarheid terugbrengen in de harten van de mensen, zodat rechtschapenheid hersteld kan worden in de wereld.

"Er is slechts n godsdienst,
de godsdienst van Liefde.
Er is slechts n kaste,
de kaste van de mensheid.
Er is slechts n taal,
de taal van het hart.
Er is slechts n God en
Hij is alomtegenwoordig."
-Sathya Sai Baba-

 


't Leven kent zijn eigen ritme Text

 

Sarva-dharma Symbool

Het Sarva-dharma symbool is het embleem van de Sathya Sai Organisatie. Sarva = alle, dharma = goddelijke wet, is gelijk aan godsdienst. Het eerste Sarva-dharma symbool staat voor een lotusbloem met zes bloembladen met in elk bloemblad het symbool voor een wereldgodsdienst. Tezamen representeren deze godsdienstsymbolen alle religies van de wereld.

De Pilaar: De pilaar (lotus) in het midden stelt het pad van eenwording met God voor, met daarop de verschillende stappen en stadia die men moet doorlopen. De bloeiende lotus is het hart dat bloeit in liefde; dit resulteert in de bloem van verlichting.

Hindoesme: (het AUM/OHM-teken) Eigenlijk Santhana Dharma - Eeuwige Goddelijke Wet. God is n, maar de wijzen noemen Hem bij vele namen (de goden zijn de vele aspecten van de ene God). Enkele namen zijn Is'vara, Krishna, Rma, enz. Paramtm of Brahman.

Boeddhisme: (het wiel) De ziel van een religie ligt niet in theorie en dogma's, maar in de manier van leven. De Boeddhisten nemen evenals de Jain's niet op een bepaalde of directe manier het bestaan van God aan. Zij geloven dat het hoogste stadium dat een mens kan bereiken het stadium van Boeddha is. Dit stadium verschilt in feite niet veel van de God van de zgn. thesten. Hij, de Kevalin of Mukta (bevrijde) of de Boeddha, de belichaming van liefde en wijsheid, is goddelijk.

Parsisme: (het vuurvat) Ahura Mazda (= licht): verblijft in het hart van de mensen. Vuur is breed aan de basis en puntig aan de top. Zo verdwijnen ook de verschillen op het hoogste goddelijke niveau. De aanhangers van Zoroaster noemen hun God het heiligste beginsel in het universum. Ahura Mazda, de God van waarheid, wijsheid en verlichting.

Islam: (de maansikkel met ster) Islam betekent letterlijk overgave. Er is geen God dan God (en Mohammed is zijn profeet). De moslims noemen God Allah, de genadevolle, de mededogende, de enige Heer van de schepping.

Christendom: (het kruis) Laat je ego aan het kruis sterven. Het leven van Jezus: Ik ben de boodschapper van God. Ik ben de zoon van God. Ik en de Vader zijn En.

Jodendom: (de David ster) Luister Israel: de Heer onze Heer is En.


Sai Baba leert ons respect en eerbied te hebben voor onze eigen godsdienst waarin we zijn grootgebracht en respect en eerbied te hebben voor andermans godsdienst. Laat de verschillende godsdiensten bestaan, laat ze bloeien en laat Gods glorie in alle talen en in een verscheidenheid van toon, gezongen worden. Dat moet het ideaal zijn. Respecteer de verschillen tussen godsdiensten en erken die als waardevol, zolang ze de vlam van eenheid niet doven. Je kunt God zoeken in kerken en tempels, als het mysterie aller mysterin, je zult Hem tenslotte vinden in de diepste stilte van je eigen hart.

 

Zie hoe Baba Vibhuti uitdeelt

Baba zingt de Gyatr Mantra / Text

Engelse versie

 Sathyam Sivam Sundaram
'The Life of Bhagavn S'r Sathya Sathya Sai Baba'
Biografie, geschreven door
N. Kasturi.

 

S'r Ganesha Sai Ganesha
Sri Ganesha Sai Ganesha / Em
Zoon van Parvati Zoon van Shiva / Am
Sri Ganesha Sai Ganesha / Em
(Sai) Schenk ons Uw wijsheid moed en kracht / Em Bm Em
Bevrijd ons van maya, leer ons waarheid zien / Em D
Oh Koning van alle wezens / Em Bm Em

 

't Leven kent zijn eigen ritme
't Leven kent zijn eigen ritme, geef je over aan die stroom / Em / D
't Is tenslotte maar illusie, 't is een geestelijke droom / D / Bm / Em
(Jai) Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Ram / G / Am / D / Em
Hare Hare Hare Ram Om Sai Ram / G / Am / D / Em

Laat je zorgen nu maar varen, waarom zou je ze bewaren
Leg ze in Sai Baba's hand, gooi ze nu maar aan de kant
(Jai) Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Ram
Hare Hare Hare Ram Om Sai Ram
Om Sai Ram, Om Sai Ram, Om Sai Ram, 
OM SAI RAM

 

Sai Singers: De Muziekgroep de "Sai Singers" is een Nederlandse muziekgroep die gevormd is om nationale en eventueel regionale activiteiten van de Sathya Sai Organisatie Nederland te begeleiden. Verder wordt er naar gestreefd om Bhajans zo voor te dragen als door Sathya Sai Baba is bedoeld. 

volg. pagina
over Sai Baba / beginselen / leringen / interview1976