De Eeuwige Waarheid is de 
goddelijke Moeder van de mensheid

[Dit hoofdstuk in het Engels]

 

lotusknop2.gif (1520 bytes) De Eeuwige Waarheid (Sanathana Dharma) is de Moeder van alle religies, van alle ethische voorschriften en van alle opvattingen over deugdzaamheid (dharma) in de wereld. En het land Bharatha - het land dat zich verbonden heeft met God, India - is het huis waar de Moeder werd geboren. Wat zijn de Bharathya's  bevoorrecht! Wat een luisterrijk land is dit!

De hele wereld is het lichaam van de Heer van de wereld, en Bharatha is van dat lichaam het voortreffelijke oog. Zonder het oog is het lichaam immers geen meester over zichzelf? Bharatha mag zich verheugen in de schoonheid van twee ogen: de geopenbaarde heilige geschriften (Veda's) en de morele voorschriften (Sastra's). Die laten zonder twijfel zien dat de Bharathya's over een neiging beschikken die we niet bij enig ander volk vinden. In de Eeuwige Waarheid wordt namelijk de waarheid van alle religies verkondigd, en voor de hele mensheid is tolerantie voor alle religies een goddelijke plicht (dharma). Hoewel ze in verschillende gebieden zijn ontsprongen en door verschillende beddingen gaan, bereiken alle rivieren tenslotte de oceaan. Net zo is het gesteld met de verschillende manieren waarop de verschillende volken hun goddelijke plichten vervullen waarmee ze elk op hun eigen manier God vereren en de oceaan bereiken van Gods tegenwoordigheid. Al die verschillende wegen in verschillende richtingen komen tenslotte samen in het middelpunt dat de Eeuwige Waarheid is. De aanhangers van de verschillende religies kunnen delen in de Eeuwige Waarheid door waarheid te spreken, jaloezie en boosheid te vermijden en alles te doen met een liefhebbend hart. Allen die moedig naar de Eeuwige Waarheid leven, zullen haar bezitten en verdienen het dan Bharathya's te worden genoemd.

Van de oudste tijden af heeft de Hindoe-religie zonder onderbreking de meest vooraanstaande plaats onder de religies ingenomen. De Hindoes zijn het enige volk dat gedurende het hele historische tijdperk is blijven bestaan zonder te zijn vernietigd. In deze religie hebben mensen meer dan in enige andere religie in liefde, gelijkwaardigheid en dankbaarheid geleefd. De Hindoes hebben hun opvattingen over goddelijke deugd (dharma) te danken aan de ontdekking van filosofische principes en aan de openbaringsgeschriften (Veda's). Zij hebben gedronken van de essentie van de Veda's, die zonder begin en zonder einde zijn. Alleen een land dat zo heilig is kan een geestelijke mijn zijn voor de wereld. In verschillende gebieden komen, diep in de aarde, mijnen voor met verschillende metalen, en in India vindt men de mijn van de Eeuwige Waarheid die de essentie is van al haar heilige geschriften, de Sastra's, de Veda's en de Upanishads.

Het geluk stond aan de kant van de bewoners van Bharata, want terwijl de schatten uit de mijn van Eeuwige Waarheid deel gingen uitmaken van hun dagelijks leven, werden in datzelfde land ook grote geesten geboren die leiders werden en denkers, uitleggers, apostelen en leraren, en ook zieners en mensen die hun leven in dienst stelden van de gemeenschap (karma yogi's), wijzen, verwerkelijkte zielen, en mensen met goddelijke hoedanigheden, die allen geworteld waren in deze religie. Zo kon het gebeuren dat deze Eeuwige Waarheid, die overvloeide van diepzinnigheid, zich over de wereld verbreidde. Maar in hoeveel landen men haar ook tegenkomt, haar thuisland is Bharatha.

Bekijk de tegenwoordige wereld eens en zie hoe apparaten, auto's en nieuwe typen machines in het ene land worden ontworpen en worden uitgevoerd naar andere landen. Maar men vergeet niet wat het land van herkomst is. Deze producten kunnen alleen worden vervaardigd dankzij talloze experimenten. Alleen op die basis kunnen dingen worden gemaakt. De Eeuwige Waarheid werd geboren in India, en andere volken dronken van haar water dat hen werd aangereikt door grote wijzen en de boeken die zij schreven. Maar het land van herkomst, waar de basis werd gelegd, kan niet worden genegeerd, dat is onmogelijk. Het wekt echter enige bezorgheid dat in onze tijd in het land waar de heiligen werden geboren die deze goddelijke idealen (dharma) vorm gaven en koesterden, nieuwe opvattingen als idealen worden aanvaard, terwijl men zich niet meer bekommert om de Eeuwige Waarheid, en de achting daarvoor overlaat aan mensen in andere landen, zonder de zoete geur ervan te hebben opgesnoven en zonder benul van haar betekenis. Ja, men verstikt haar in zinloze woordentwist. Dit komt natuurlijk doordat er geen goede gidsen meer zijn die de weg zouden kunnen wijzen. Maar zelfs als die er zijn, zwichten de mensen voor de nieuwe idealen en raken eraan gehecht, terwijl ze in feite niet meer betekenen dan de lekkernijen (pakoda's) zoals je ze op de markt koopt. Ze zijn aantrekkelijk door hun geur en worden gekocht door mensen die geen onderscheid weten te maken, ook al beschikken ze innerlijk over de waarheid die dezelfde is als de Eeuwige Waarheid. Maar daarvan gaat geen betovering uit door uiterlijk vertoon, en daardoor krijgt ze geen aandacht; men moet haar proeven. Tegenwoordig laat men zich echter drijven door opwellingen en modegrillen, daar ligt de fout. Men heeft er een gewoonte van gemaakt zijn eigen werkelijkheid te verwerpen en de waarden (dharma) van anderen over te nemen. Wat een ernstige fout is dat. Voor Bharathya's betekent het een miskenning van goddelijke deugd (dharma) als men zich laat verlokken door uiterlijke vormen en uiterlijk vertoon. Nergens anders dan in de Eeuwige Waarheid (Sanathana Dharma) vindt men de waarheid zo zuiver en de liefde zo volmaakt. De Eeuwige Waarheid is de waarachtige uitdrukking van waarheid. Zij is het erfgoed van iedereen. Heiligheid houdt zich niet aan grenzen. Heiligheid is één, zonder een tweede.

Allen die in dit leven zijn bevrijd doordat zij verankerd bleven in de Eeuwige Waarheid, die de genade van God hebben verdiend, die begrepen hebben wat waarheid is en die tot verwerkelijking zijn gekomen, zijn Bharathya's. Bharathya's hebben altijd, zonder te letten op stand, geloof of sekse, eer bewezen aan hen die tot de heilige staat waren gekomen. Want die heiligheid verbrandt dergelijke beperkingen. Alleen in die staat is het mogelijk alles als eender te zien. Streef dus stoutmoedig naar verwerkelijking van de Eeuwige Waarheid. Dat is het geboorterecht van Bharathya's.

Als we de geschiedenis van de vroegste tijden af bestuderen, kunnen we tot in detail te weten komen in welke groeperingen van de Hindoe-samenleving de grote persoonlijkheden werden geboren. Goddelijke incarnaties, goddelijke afgezanten en bevrijde zielen zoals Rama, Krishna, Balarama, Janaka en Parikshit, en wijzen zoals Viswamitra, werden geboren in de kaste van de krijgers (kshatriya's). Kenners van het Absolute (Brahmarishi's), grote godgeleerden, ingewijden in de goddelijke wetboeken (Sastra's) en kenners van de Veda's kwamen uit de priesterkaste (Brahmanen).

[Swami Prabhupâda]

Schrijvers van grote epische werken zoals de [Maha]Bharatha en de Bhagavatha behoorden tot de kaste van de arbeiders (Sudra's). Veel grote toegewijden van de Heer behoorden tot de lagere kasten. Om de heiligheid te verwerven die niet meer wordt besmet door de wereld, en om het Universele Zelf (Paramatma) te bereiken, moet men zijn geestelijke plichten (sadhana) nakomen; omstandigheden zoals kasten staan daarbij niet in de weg. Wel moet men vertrouwen hebben in de genade die ervoor nodig is, en men moet geregeld en gedisciplineerd zijn geestelijke oefeningen doen.  

Maar tegenwoordig doen degenen die zulke heilige Bharathya's hadden moeten zijn de Hindoe-religie veel kwaad. Zij slaan geen acht meer op de levensprincipes van bovengenoemde grote persoonlijkheden, maken er geen studie van en volgen hun aanbevelingen niet op. Zij voegen zich naar de veranderende tijden en worden - in overeenstemming met het gezegde dat in benarde tijden het denken tot kwaadwilligheid vervalt - slaven van de zucht naar eer en roem, en van het verlangen naar macht en een goede positie, terwijl zij geen zelfzuchtig middel schuwen om het hun vrouw en kinderen naar de zin te maken. Toch zijn er nog velen die iedereen in gelijke mate liefhebben, in wie geen zelfzucht is, die zich in dienstbaarheid geven aan de mensheid en voor wie alles een offerande is. Maar zij worden klein gehouden; zij krijgen geen waardering en worden niet geduld in hoge posities, want die worden opgeëist door de boosaardigen, de oplichters, de onrechtvaardigen.

Al is de oceaan nog zo wijd en diep, als er in de diepte een aardbeving plaats vindt, trekt het water zich terug, en wanneer de beroering voorbij is, neemt het zijn plaats weer in. Ook die goede mensen trekken zich terug zonder zich te laten overvallen door de beving van onrecht, immoraliteit, zelfzucht en uiterlijk vertoon, en zodra het rumoer is bedaard, nemen zij hun plaats in de wereld weer in. Schijngezag en zelfverheerlijking zijn nooit bestendig. "Groeien betekent slechts vervallen" wordt wel gezegd. De huidige onvrede heeft niets te maken met groei en is in werkelijkheid verval. Want, zie eens hoe de Bharathya's die van de vroegste tijden af opgroeien in een wereld van gerechtigheid en zuivere gevoelens, van zelfbeheersing en eerbied voor elkaars goede naam, en die de moedermelk indronken van de Veda's, Sastra's en Upanishads, en die van huis en haard verdreven volken verwelkomden, eer bewezen en zonder onderscheid te maken liefhadden, hoe die Bharathya's vandaag de dag hun eigen landgenoten uit machtsbegeerte en eigenbelang zwart maken, afgunstig zijn op de welstand van een ander, uit razende begeerte elkaar bedriegen, en hen die het werkelijk goed met ze menen op een afstand houden. Ze jagen slechts hun eigen zelfzuchtige doeleinden na en ontwikkelen eigenschappen die voorheen ondenkbaar waren in de Hindoe-samenleving, zo schandelijk. Ze volgen dwaalwegen, houden er een verkeerde levensstijl op na en worden slachtoffer van twist en rusteloosheid, omdat ze het kwaad niet meer vrezen en niets meer geven om God, discipline, eerbied en geloof. De neergang is werkelijk onbeschrijflijk.

Hindoebroeders! Kinderen van Bharath! Jullie die de Eeuwige Weg (Sanathana-weg) volgden! Waar zijn de mannelijke kwaliteiten van weleer gebleven? Wanneer zal jullie leven weer gekenmerkt zijn door waarheid, tolerantie, goede zeden en discipline? Sta op, ontwaak, vestig opnieuw het goddelijk Rijk (Rama Rajya) met de schitterende verblijven van waarheid (sathya), rechtschapenheid (dharma) en innerlijke vrede (santhi). Heb je Bharathya-broeders lief en houd je aan de Eeuwige Waarheid (Sanathana Dharma). Doof de laaiende vlammen van onwetendheid, onvrede, onrecht en afgunst met het water van liefde, verdraagzaamheid en waarheid. Ontwikkel het gevoel voor gemeenschappelijkheid. Vaag alle jaloezie en boosheid weg. Breng je de levensregels van de heiligen in gedachten, de eigenschappen van de allergrootsten en van het Rijk van God. Laat ieder zijn eigen fouten onderkennen en begrijpen dat het nutteloos is de fouten van anderen op te sporen. Dat is slechts tijdverspilling en veroorzaakt ook nog ruzies. Geef die neiging dus op. Als je deze gelegenheid niet aangrijpt, wat kan er dan nog worden gedaan? Laat je niet ontmoedigen, maar zeg tegen alle ongerechtigheid uit het verleden: "Nu is het uit!" Toon oprecht berouw en ga de weg van het gebed tot God, van goede daden en van naastenliefde. Vestig het eeuwige Goddelijk Rijk (Rama Rajya).

De Tijdloze Wagenmenner (Sanathana Sarathi) is op weg gegaan om dat Rijk (Rajya) te stichten. Zijn leger zal hem in zijn inspanningen terzijde staan met woord en daad. Trek de strijdwagen vooruit! Omgord de lendenen en roep van nu af voortdurend God aan (Narayan smarana). Alle Bharathya's zijn kinderen van één Moeder, die de Eeuwige Waarheid heet. Los de ereschuld aan de Moeder in. Wie zijn Moeder vergeet kan haar kind niet zijn. Wie van zijn Moeder zegt dat zij niet deugt, kan niet een goed mens zijn. Haar moedermelk is de levensadem zelf ... en de schenker van dit leven, ons aller Vader, is God. 

Allen zijn kinderen van dezelfde ouders. Zie in dat je broeders zich net zo verbonden voelen met de dingen waarvan zij houden als jij hangt aan datgene waarvan jij houdt, en maak ze dus geen verwijten en beschuldig ze niet. Maak geen aanmerkingen op datgene waarvan anderen houden en lach ze er niet om uit. Probeer er daarentegen ook van te houden. Dat is kenmerkend voor de waarheid en liefde van de Bharathya's.