http://vahini.org/woordenlijstned/index.html 

De Vedische Samenleving

De maatschappij behoort in alle behoeften van de mensen te voorzien, zowel op fysiek en mentaal als op geestelijk vlak. Als men de fysieke noden niet vervult, komt men aan de mentale en de geestelijke behoeften niet eens toe. In de Veda's wordt een maatschappelijk stelsel beschreven dat hierin voorziet. Dit systeem wordt varnās'rama dharma genoemd en bestaat uit vier klassen. In de Bhagavad Gītā zegt Heer Krishna:

cātur-varnyam mayā srstam
guna-karma-vibhāgasah
tasya kartāram api mām
viddhy akartāram avyayam

Van de vier roepingen [van loonarbeid, handel, bestuur en begeleiding] door Mij gerealiseerd overeenkomstig de kwaliteiten [van goedheid, hartstocht en traagheid] en de arbeidsverdelingen [overeenkomstig de status van jongeren, gehuwden, teruggetrokkenen en onthechte mensen en hun nivo van overstijging] ben Ik de Vader, hoewel je Me kan kennen als Hij die niet handelt en onveranderlijk is. [B.G. 4:13]

De Vedische Maatschappij bestaat uit vier sociale klassen (varna's) en vier geestelijke orden (ās'rama's). Al naar gelang zijn natuurlijke aanleg en de door studie en ervaring verkregen vaardigheden maakt men deel uit van één van deze groepen. Dit wordt in belangrijke mate beļnvloed door wat men in vorige levens is geweest en heeft gedaan.

De vier klassen zijn: de intellectuelen, de bestuurders, de handelaars en de arbeiders. Ze zijn op een natuurlijke wijze in elke samenleving aanwezig, al wordt dit onderscheid momenteel niet benadrukt. S'rila Prabhupāda vergelijkt het met de zon, die, ook al is de lucht nog zo bewolkt, altijd blijft schijnen. Al wordt deze onderscheiding van de geledingen van de maatschappij momenteel niet duidelijk erkend, toch blijft ze bestaan; in elke maatschappij zijn er intellectuelen, politici, middenstanders en arbeiders.

Tot de officiėle afschaffing ervan in 1950, was in India het kastenstelsel al sinds mensenheugenis in gebruik. Onder invloed van het toenemende materialisme was het echter corrupt geworden. Men stelde onder andere dat iemands kaste of plaats in de maatschappij werd bepaald door diens geboorte binnen een bepaalde familie. Dit is een vervorming van het oorspronkelijke vedische kastenstelsel, waarbij iemands kwaliteiten en niet de geboorte bepalend zijn. Door de eeuwenlange traditie is het stelsel ook vandaag de dag nog duidelijk aanwezig in het dagelijks leven.

De structuur van de Vedische Maatschappij

Het sociale lichaam van de Vedische Maatschappij wordt symbolisch vergeleken met een menselijk lichaam:

1. De intellectuelen (brahmanen) worden vergeleken met het hoofd, waarin alle zintuigen voor waarneming en kennisopname aanwezig zijn. De taken van de brahmanen zijn: studie van de heilige geschriften en onderricht van deze vedische kennis aan de andere klassen, het leiden en verzorgen van tempeldiensten, het organiseren van religieuze feestdagen en het aanvaarden van giften voor activiteiten het het geestelijk welzijn in de samenleving bevorderen. Zij bekleden geen politieke functies maar worden geraadpleegd door de regering, die in hun onderhoud voorziet. In de Bhagavad Gītā worden hun eigenschappen als volgt beschreven:

samo damas tapah saucam
ksāntir ārjavam eva ca
jnānam vijnānam āstikyam
brahma-karma svabhāva-jam

Gelijkmoedig, zelfbeheerst, sober, zuiver, tolerant en zeker recht door zee, van wijsheid en geloof in God is van een brahmaan de aktiviteit die voortkomt uit zijn eigen aard. [B.G. 18:42] en [S.B. 7.11: 21]

Vanwege de grote verantwoordelijkheid, die op hun schouders rust, leggen de brahmanen strikte, door de Veda's voorgeschreven geloften af, om hun geest helder te houden en zo hun taak goed te kunnen vervullen.

2. De bestuurders (kshatriya's) worden vergeleken met de armen. Zij besturen de maatschappij en handhaven de orde. Ze zijn zoals wel eens wordt gezegd 'de arm der wet'. Dit zijn onder andere: het koningshuis, de ministers, het leger, de brandweer en de politie.

[De indeling van het maatschappelijk lichaam is te vergelijken met ons eigen lichaam. Er is een hoofd nodig om het te besturen, armen om het te beschermen, een maag om het te voeden en benen om het te ondersteunen.]

In de Bhagavad Gītā worden de eigenschappen van de bestuurders als volgt beschreven:

sauryam tejo dhrtir dāksyam
yuddhe cāpy apalāyanam
dānam īsvara-bhāvas ca
ksātram karma svabhāva-jam

Moedig, krachtig, vastberaden, vindingrijk in oppositie en niet op de vlucht slaand, vrijgevig zijnd en de leiding nemend is de bezigheid die ontspruit aan de aard van de kshatriya. [B.G. 18:43] en [S.B. 7.11: 22]

3. De middenstand, de handelaars en boeren (vais'ya's) worden vergeleken met de romp. Zij zorgen voor het onderhoud en de voeding van het lichaam, kortom het handelswezen, het bankwezen, de landbouw en veeteelt (maar niet voor vleesproductie).   (Zie ook S.B. 7.11: 23)

4. De arbeiders (s'ūdra's), worden vergeleken met de benen en dragen het maatschappelijke lichaam met hun diensten aan de andere drie klassen. Naast bekwaamheid in allerlei ambachten, blinken ze vaak uit door hun kunstvaardigheden.  (Zie ook S.B. 7.11: 24)

In dit maatschappelijke lichaam wordt geen enkel lichaamsdeel als minderwaardig beschouwd. Niemand mist tenslotte graag een lichaamsdeel, dat zou het lichaam gehandicapt maken. Zo wordt in de Vedische Maatschappij iedereen gewaardeerd en gerespecteerd. In elke klasse kan men zich ontwikkelen tot een zuivere toegewijde.

Een deel van de mensen valt buiten het vedisch stelsel doordat zij leven volgens eigen gewoontes en niet bereid, of in staat zijn om vedische principes te volgen. Zij worden kastelozen genoemd. Heer Caitanya is gekomen om iedereen, ook de klasselozen te helpen tot het ontwikkelen van bhakti, geestelijke liefde.

yatah pravrttir bhūtānām
yena sarvam idam tatam
svakarmanā tam abhyarcya
siddhim vindati mānavah

Uit wie alle levende wezens voortkwamen, door wie dit alles is doordrongen; de eigen plichten vervullend jegens Hem, bereikt een mens de volmaaktheid. [B.G. 18:46]

 

Bron tekst:
Hare Krishna - Een manier van Leven
Authentieke cultuur of nieuw fenomeen?
door Tarunyāmrita dasi

------------
---------
------