Levensbeschrijving van 
His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupâda

door S'rî Hayes'var Das*6 (1938-1998) (Hendrik van Teylingen) 
geïnitieerd leerling van 
Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupâda (1896-1977)

 

 

 

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupâda

Trinity of Gurus

Hare Krishna, Hare Krishna 
Krishna Krishna, Hare Hare
Hare Râma, Hare Râma
Râma Râma, Hare Hare

 

Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupâda werd in 1896 in Calcutta geboren. Van zijn ouders kreeg hij de Bengaalse naam Abhay Charan De: "onbevreesd aan de lotusvoeten van de Heer". Omdat zijn ouders Vaishnava's waren, verkeerde A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupâda vanaf zijn prilste ogenblikken in een geestelijk milieu van het zuiverste water. Abhay Charan De nam aktief deel aan Gandhi's beweging voor geweldloosheid en niet-samenwerking met de koloniale overheersing. Het jaar 1922, waarin hij zijn studie aan de universiteit van Calcutta beëindigde, betekende een keerpunt in zijn bestaan, want hij ontmoette toen de persoon die zijn geestelijk leraar zou worden, Zijne Goddelijke Genade S'rî S'rîmad Bhaktisiddhânta Sarasvatî Gosvâmî Mahârâja, stichter van de Gaudîya Matha, die haar centra in India nog verder zou uitbreiden (men telde er in 1922 al 64) en ook centra zou vestigen in Londen en Berlijn. S'rîla Bhaktisiddhânta Sarasvatî, die het karakter van de jonge man hogelijk waardeerde en oog had voor zijn talenten, vertrouwde hem de taak toe, het Westen de filosofie van de Bhagavad-Gîtâ te leren kennen.

In 1933 werd Abhay Charan De door S'rîla Bhaktisiddhânta Sarasvatî geïnitieerd en in 1936, kort voordat hij de wereld verliet, gaf S'rîla Bhaktisiddhânta Sarasvatî hem nogmaals zijn wens te kennen dat hij de boodschap van de Bhagavad-Gîtâ naar de westerse landen zou overbrengen. (Zie Prabhupâda Books).

In 1947 verleende de Gaudîya Vaishnava-sampradâya hem de geestelijke titel Bhaktivedanta. In 1959 nam hij sannyâsa, wat betekent dat hij het wereldse leven de rug toe keerde; zijn vroegere naam werd teruggebracht tot twee letters in de traditionele geestelijke titel Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupâda. Hij begaf zich naar Vrindâvana, het dorp waar zich 5000 jaar geleden het kinderspel en de jongensjaren van Krishna hebben voltrokken. In het vertrekje dat hij er bewoonde in de Râdha-Dâmodara Tempel vertaalde hij het eerste canto van het S'rîmad Bhâgavatam (en andere heilige teksten) uit het Sanskrit in het Engels en voorzag het van kommentaar. Stapels schriften, bloc-notes en zelfs kranten waarvan hij de onbedrukte rand benutte, raakten bladzij na bladzij volgeschreven met vertalingen en kommentaar. Naast dit grote werk hield A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupâda zich bezig met het uitgeven van een Engels-talig tijdschrift, Back to Godhead, dat hij in 1944 had opgericht. Hij was zowel redakteur als uitgever, drukker als verspreider. Eens per week ging hij met een arm vol Back to Godhead's de weg op naar New Delhi. Hij liep de thee-huizen binnen en zat er, zonder dat hij maar een glas water dronk, dikwijls tot diep in de avond te praten met de mensen onder wie hij zijn Back to Godhead's verspreidde over de wetenschap die in de Bhagavad-Gîtâ beschreven staat. 

In 1965 gaat hij scheep op een vrachtschip met bestemming Verenigde Staten. Zijn hele bagage bestaat uit zijn manuskripen en boeken en 40 roepies. Hij vestigt zich in New York, waar al spoedig zowel de jeugd als de minder jeugdigen de aantrekkingskracht van zijn persoonlijkheid ondergaan; ze beginnen samen met hem de Vedische mantraís te chanten en over de Bhagavad-Gîtâ te praten in een bouwvallige winkelruimte aan de Second Avenue. Voortdurend bezig met het vertalen van Vedische teksten, gunt A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupâda zich slechts rust tussen 10 uur ís avonds en 2 uur ís ochtends. Het woord ìvertalenî wordt hier overigens terecht gebruikt. Want waar anderen zich veeleer hebben beziggehouden met het interpreteren in plaats van vertalen van de teksten uit het Sanskrit, naar gelang hun persoonlijke voorkeur, draagt A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupâda er zorg voor dat hij in al zijn werken de lezer eerst het originele Sanskrit vers geeft, vervolgens de weergave in ons schrift, dan een woord-voor-woord-vertaling en tenslotte de vloeiende vertaling; pas d·n komt hij met zijn betekenisverklaring, welke echter altijd geheel in het licht staat van de Schriften. Men kan dus gemakkelijk nagaan of zijn vertalingen zijn zoals ze behoren te zijn, volgens de Vaisnava-traditie, die deze wijze van uiteenzetten volgt om tot een wetenschappelijke overdracht van de Schriften te komen zonder persoonlijk getinte toevoegingen.

Luister naar een kort verhaal over het lezen van de Bhagavad Gîtâ
door Swami Prabhupâda

In 1972 wordt in New York de komplete en definitieve uitgave van De Bhagavad-Gîtâ zoals ze is (Bhagavad-Gîtâ As It Is - zie ook de preface en introduction hiervan) gepubliceerd door Macmillan, die er sindsdien zes herdrukken van 50.000 exemplaren elk op heeft laten volgen. Vervolgens verscheen er een zevende, van 350.000 exemplaren, en in 1976 een achtste van een miljoen, ditmaal uitgegeven door de Bhaktivedanta Book Trust. Op het ogenblik is De Bhagavad-Gîtâ zoals ze is te lezen in het Duits, Frans, Spaans, Nederlands, Zweeds, Portugees, Italiaans, Arabisch, Japans, Chinees, Hindi, Bengali, Hongaars, Russisch en Gujerati, terwijl ze vertaald wordt in het Servokroatisch, Tsjechisch, Pools, Koreaans, Swahili, Telugu, Marathi, Oriya en Tamil.

Gedurende de twaalf jaar waarin hij zich meer rechtstreeks toelegde op het verbreiden van de sankîrtana-beweging van S'rî Caitanya Mahâprabhu1), vestigde A.C. Bhaktivedanta Swami over de hele wereld ruim honderd centra voor Krishna-bewustzijn, waaronder tal van âs'rama's op het land. Zijn talrijke leerlingen leiden er een sober en gezond bestaan volgens regels en bepalingen welke strikt overeenkomstig de desbetreffende aanwijzingen in de heilige teksten zijn. Iedere dag houden ze zich bezig met uiteenlopende aktiviteiten, tempelprogrammaís, lezingen enz., welke alle wortelen in het Krishna-bewust-zijn.

A.C. Bhaktivedanta Swami wordt tegenwoordig beschouwd als de belangrijkste en meest gelezen leermeester der Vedische filosofie. Hij heeft tal van belangrijke werken gepubliceerd, zoals het S'rîmad Bhâgavatam*5, de S'rî Îsopanisad, The Teachings of Lord Caitanya, The Nectar of Instruction, De Wetenschap der Zelfrealisatie, Het Krishna-boek, de Caitanya-caritâmrita. Hieronder verdient het S'rîmad Bhâgavatam bijzondere aandacht, omdat het 't kommentaar op de Vedânta-sûtra behelst van de auteur zelf; en omdat bovendien deze auteur, S'rîla Vyâsadeva, degeen is die de Veda's heeft geboekstaafd. Het S'rîmad Bhâgavatam, of Bhâgavata-Purâna, dat uit 18.000 verzen bestaat, is zonder meer een magistraal werk. Toen Krishna hem - op 14 november 1977 in de S'rî S'rî Krishna-Balarâma tempel in Vrindâvana - tot Zich riep, had A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupâda reeds de eerste negen canto's en ook een deel van het tiende - bij elkaar dertig boekdelen - vertaald. Aan zijn leerlingen vertrouwde hij de taak toe de vertaling te voltooien, hetgeen het aantal delen op zestig zal brengen. Deze Purâna openbaart de persoonlijke aspecten van de Absolute Waarheid en onthult alle kennis welke men nodig heeft om in de sfeer van familie en gezin, land en regering, kunst en wetenschap, een Krishna-bewuste samenleving te stichten.

"There is no literature throughout the universe like 
S'rîmad Bhâgavatam," he said. "There is no comparison or competition.
Every word is for the good of the human society. Each and every word"
(source: S'rîla Prabhupâda-Lîlâmrita &
*1. / *2. / *3. / *4. )

 

 

'Het schamele vertrek in de Râdhâ-Dâmodara tempel in
Vrindâvana, India, waar A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupâda
het eerste Canto van het S'rîmad Bhâgavatam 
vertaalde en van kommentaar voorzag'. 

Naar Vedische maatstaven is iemand geestelijk leraar wanneer hij ten eerste in het kader van de geestelijke erfopvolging de bovenzinnelijke kennis heeft gerealiseerd, en wanneer ten tweede zijn onderricht nimmer, zelfs niet in het kleinste detail, afwijkt van de Schriften en van de geestelijk leraren die hem zijn voorgegaan. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupâda vormde de 32ste schakel van de Brahma-gaudîya-sampradâya, de geestelijke erfopvolging die teruggaat op Krishna in eigen persoon. Hij heeft dus geenszins een nieuwe religie of realisatie-techniek bedacht, maar wilde ons louter de Vedische kennis geven zoals ze is.

Zijn boeken worden tegenwoordig geraadpleegd aan de theologische en filosofische fakulteiten van de meeste universiteiten van de westerse wereld. Onvermoeibaar reisde Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupâda van de ene uithoek van de aarde naar de andere: dagelijks richtte hij het woord tot een groot gehoor en onderrichtte hij zijn leerlingen met onverminderde kracht, opdat de Vedische wijsheid via hen in haar oorspronkelijke zuiverheid kan worden doorgegeven aan iedereen.

 

1)Srî Caitanya Mahâprabhu, die in feite Krishna Zelf was, verscheen 500 jaar geleden op aarde als een groot toegewijde, teneinde de mensen de zelfverwerkelingsweg voor het huidige tijdvak te wijzen: sankîrtana, het chanten van de heilige namen van God.

[juli 1983] 

*1: [SB, 1:1-2] In dit boek, dat materieel gemotiveerde religiositeit volledig afwijst, zal men het hoogste vinden, begrijpelijk voor de toegewijden zuiver van hart. Het biedt wat feitelijk het welzijn inhoudt en leidt tot het beîindigen van de drievoudige mis're [zoals veroorzaakt door de persoon zelf, door anderen of door de natuur]. Dit prachtige verhaal samengesteld door de grote wijze [Vyâsadeva] naar de behoefte van anderen vestigt onmiddellijk de Opperste Heer in het hart en vormt de samenvatting die zonder omhaal werd gerealiseerd door godvruchtigheid en kultuur.

*2: [SB, 2:1-6] Al dit analyseren in de kennis van de yoga van iemands eigen aard en hoe een persoon door zijn geboorte het volle besef van het Allerhoogste zou moeten bereiken, heeft uiteindelijk slechts betrekking op de heugenis van Nârâyana [Krishna als de Hoogste Persoonlijkheid].

*3: [SB, 1:7-6] Middels toegewijde dienst in yoga kan men in overstijging de afname van het ongewenste vinden. Terwille van de massa's die zich dit niet bewust zijn stelde Vyâsadeva de vedische literatuur samen met betrekking tot deze waarheid.

*4: S'rîla Prabhupâda geeft als commentaar: 'Mensen zijn over het algemeen niet bekend met het geheim van het succes, en derhalve heeft S'rîla Vyâsadeva, vol van mededogen jegens de gevallen zielen in deze materiële wereld, speciaal in dit tijdperk van Kali, ons het S'rîmad-Bhâgavatam gegeven. S'rîmad-Bhâgavatam purânam amalam yad vaishnavânâm priyam (Bhâg. 12.13.18). Voor Vaishnava's die enigszins gevorderd zijn, of die zich volledig bewust zijn van de heerlijkheden en vermogens van de Heer, is het S'rîmad-Bhâgavatam een geliefd Vedisch boek. Per slot van rekening, moeten we van lichaam veranderen (tathâ dehântara-prâptih). Als we ons niet bekommeren om de Bhagavad-gîtâ en het S'rîmad- Bhâgavatam, weten we niet wat ons volgende lichaam zal zijn. Maar als men vasthoudt aan deze twee boeken - Bhagavad-gîtâ en S'rîmad-Bhâgavatam - kan men er zeker van zijn in het volgende leven de associatie te verkrijgen (tyaktvâ deham punar janma naiti mâm eti so 'rjuna [Bg. 4.9]). Derhalve, is de distributie van het S'rîmad Bhâgavatam over de gehele wereld een welzijns-aktiviteit voor theologen, filosofen, transcendentalisten en yogî's (yoginâm api sarveshâm [Bg. 6.47]), zowel als voor de mensen in het algemeen'.

*5: S'rîmad Bhâgavatam.org: Basis-vertaling van de verzen alsook een aaneengeschakelde, zoals-het is-vertaalde en regelmatig bijgewerkte versie die is opgesteld en wordt onderhouden door Anand Aadhar Prabhu.

*6 Site gewijd aan het werk van S'rî Hayes'var das.

 

Film-interviews met S'rîla Prabhupâda:
- Prabhupâda en de franse priester over vegetarisme
"slaughterhouses must be stopped".
- Prabhupâda:
Here is God, Krishna, why don't you accept Him?
-
Prabhupâda op TV
- Prabhupâda -
God is a person - Bombay 1974.
- Prabhupâda -
Chants to clean the Illuminati brainwashing.