VAHINI'S
INHOUD
BABABOOKS 

 
 


Inleiding

HET LEVEN VAN SATHYA SAI BABA
 

 

 

Van en over de uit India afkomstige spirituele leraar Sathya Sai Baba zijn inmiddels in vele talen - waaronder ook het Nederlands - zeer vele boeken verschenen. Veel schrijvers behandelen Baba's leven en leringen in zijn totaliteit of lichten een onderdeel uit zijn leringen en behandelen dat tot in de kleinste details.

Anderen vertellen over hun ervaringen met Baba of over de ervaringen van anderen. In het Nederlands was er tot nu toe nog geen biografie verschenen over deze spirituele leraar, die van zichzelf zegt: 'Ik ben God!' Met de publicatie van dit boek is deze lacune opgevuld. Voor de feiten uit Sai Baba's leven is met name gebruik gemaakt van de publicaties die achterin dit boek staan vermeld en daarvan zijn, naast Baba's eigen teksten, de boeken van prof. Kasturi het uitgangspunt geweest. Andere schrijvers wijken soms af van de feiten zoals die bij deze officiële biograaf van Sai Baba vermeld staan. In twijfelgevallen is gekozen voor de versie van Kasturi. Soms is niet duidelijk wie er gelijk heeft, maar je kunt je afvragen of dat wel zo belangrijk is. Sai Baba heeft gezegd dat hij eindeloos redetwisten over wetenschappelijke details betreffende tijd en plaats afkeurt. In biografieën over Baba moet het daarom niet in eerste instantie gaan om de feiten uit zijn leven, maar om de onveranderlijke waarheid, die achter de feiten ligt. Baba zelf brengt de mensen soms in verwarring door in toespraken tegenstrijdige namen en data te noemen. Misschien is dat zijn manier om het onderzoeken van dergelijke weetjes te ontmoedigen. Niettemin is het onderhavige boek wat de feiten betreft een 'studieboek'. Maar de lezer zal geen overdaad aan namen, plaatsen, jaartallen en voetnoten aantreffen. Voor deze werkwijze is gekozen om de leesbaarheid te vergroten en daarmee zal dit boek voor veel belangstellenden een goede ingang zijn tot Sai Baba's leringen.

Toen Sai Baba van Shirdi (de vorige belichaming van Sathya Sai Baba) hoorde dat Hemadpant zijn leven wilde beschrijven, zei hij: 'Wanneer zijn ego volledig vernietigd is en er geen spoor meer van over is, zal ik zelf in hem gaan en mijn levensloop schrijven. Door het vernemen van de gebeurtenissen uit mijn leven en mijn leringen zal geloof in het hart van de devotees ontstaan en zij zullen zeker zelfverwerkelijking en gelukzaligheid verwerven. Maar laat niemand trachten zijn eigen visie te geven en laat niemand proberen om welke mening dan ook van een ander te weerleggen. '

Dan nog enkele praktische zaken.

Wanneer Sai Baba letterlijk wordt geciteerd, zijn die teksten cursief gedrukt en dat geldt dus ook voor zijn woorden die voorkomen in dialogen. Veel dialogen komen uit de boeken van Kasturi, maar een deel daarvan heb ik zelf aangevuld of aangepast en weer een ander deel van de dialogen heb ik zelf geschreven. Als er sprake is van een dialoog waaraan ook Baba deelneemt, is eenvoudig te zien of Baba's tekst een letterlijk citaat is, aangezien in dat geval zijn tekst cursief gedrukt is. Dialogen maken een tekst levendiger en daarom is er in dit boek geregeld gebruik van gemaakt. Dit heeft evenwel niets aan de feiten op zich veranderd, want ook in de door mijzelf geschreven dialogen ben ik zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst gebleven. Die oorspronkelijke tekst komt meestal uit de boeken van Kasturi, maar soms citeert deze Sai Baba en anderen in verschillende boeken op verschillende wijze. Dan zijn er dus twee verschillende 'letterlijke' citaten betreffende dezelfde gebeurtenis. Kennelijk heeft hij zich bij het citeren enige vrijheid veroorloofd en daarom heb ik gemeend ook enige vrijheid te mogen nemen. Op het uitgangspunt dat alle letterlijke citaten van Baba cursief gedrukt zijn, is een uitzondering. De tekst van het toneelstukje in hoofdstuk vier is uit praktische overwegingen namelijk niet in zijn geheel cursief gedrukt.

Het is in India de gewoonte om van een pasgeboren baby te zeggen dat hij één jaar is. Er is dus altijd een verschil van één jaar in de leeftijdsaanduiding tussen India en de Westerse wereld. In dit boek is consequent gekozen voor de Westerse telling.

Zij die proberen te leven overeenkomstig de leringen van Sai Baba, worden wereldwijd 'devotees' of 'Sai-devotees' genoemd. In dit boek is daarom steeds dit Engelse woord 'devotee' gebruikt, ook al bestaat er een goed Nederlands woord voor, namelijk 'toegewijde'.

En dan moet ik mij nog bij voorbaat verontschuldigen voor de Sanskriet woorden die zo nu en dan worden gebruikt. Zo nodig is bij het betreffende woord een korte verklaring gegeven. Verder zijn enkele Sanskriet woorden achterin het boek, onder het hoofdje 'Enige verklarende aantekeningen', nog nader verklaard. Onder datzelfde hoofdje is ook een korte toelichting gegeven op enkele namen en begrippen die niet bij alle lezers bekend zullen zijn. De nummers in de tekst verwijzen naar dit overzicht.

Tot slot wil ik Sai Baba bedanken voor de kans die hij mij heeft gegeven om hem te dienen door het schrijven van dit boek. En verder wil ik mijn moeder en Sjoukje van Dalen bedanken. Zij hebben verscheidene versies van mijn manuscript gelezen en ik heb veel gehad aan hun opmerkingen.

 

  |  

 
 
 


 
 


VAHINI'S
INHOUD
BABABOOKS